usa


วีซ่าประเทศอเมริกา

     บริการรับปรึกษาและยื่นเอกสารวีซ่าอเมริกาครบวงจร สะดวก รวดเร็ว โดยทางทีมงานของเราจะให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และหาแนวทางแก้ไข หลังจากนั้นจะแจ้งลูกค้าในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจเอกสาร นัดคิวยื่น ไปสถานทูตกับลูกค้า (บางกรณี ) ดูแลทุกขั้นตอนจนกระทั่งพาสปอร์ตของลูกค้าได้ประทับตราวีซ่า และส่งกลับคืนลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด


วีซ่าอเมริกาแบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
     ซึ่งคนไทยในส่วนใหญ่ที่นิยมขอวีซ่า มีอยู่ 3 ประเภท คือวีซ่าสำหรับท่องเที่ยว – เยี่ยมเยียน (B-2 Tourist Visa), วีซ่าสำหรับนักเรียนอเมริกา และนักเรียนแลกเปลี่ยน (F-1 Student Visa), และวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในอเมริกา (B-1 Business Visa)


การยื่นขอวีซ่า
     ทางสถานทูตสหรัฐฯ จะให้การพิจารณาแบบเป็นรายบุคคลไปว่าจะอนุมัติ ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ภายใต้การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นวีซ่าตามกฎหมายสหรัฐฯ ในเรื่อง คนเข้าเมืองและสัญชาติ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐฯ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะถูกสัมภาษณ์โดย เจ้าหน้าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลของสหรัฐฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเอกสารของบุคคลนั้น และตัดสินว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิจะได้รับการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า


วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยียน ประเภทธุรกิจ (B-1)
วัตถุประสงค์ :
1.ประชุม /อบรม /สัมมนา
2. ให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน
3. เข้าร่วมเจรจาทางธุรกิจ
4. รับคำสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตและตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
5. เปิดธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

หลักฐานการทำงาน
1. ใช้ใบรับรองการทำงานภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุถึง วันที่เริ่มทำงาน/เงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนอื่น/ ระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ลางานได้

หลักฐานการเงิน
1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 6 หลัก) และเข้าออกอย่างต่อเนื่อง
2. กรณีไปศึกษาดูงาน ขอจดหมายเชิญจากหน่วยงานต่างประเทศแนบพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงพันธะผูกพันต่อประเทศไทย
3. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้ใช้ใบรับรองจากธนาคารของผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุว่าเจ้าของบัญชีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับท่าน อย่าลืม: กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ DS-160
4. กรณีมีเอกสารจดหมายเชิญจากคนรู้จักญาติพี่น้องที่อเมริกา จะต้องใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ ฯลฯ

ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของ Thai Visa Bangkok
ใช้เวลา 3-7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารของลูกค้าครบ
ค่าธรรมเนียมสถานทูตประมาณ US$ 160
(ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ค่าเงิน, และสถานทูต)
ค่าบริการของ Thai Visa Bangkok ค่าบริการแบบ Premium 
เริ่มต้นที่ 5,000 – 8,000 บาท เริ่มต้นที่ 20,000 บาท


บริการเตรียมเอกสาร หรือปรึกษาปัญหาวีซ่าทุกประเทศที่คุณต้องการจะเดินทางไปหรือปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อเราโดยตรง 

คุณแอ๋ม 089 449 1220 /Line ID : thaivisabangkok8

 


 

schengen


วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

     เป็นวีซ่าที่มีผลมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกัน โดยอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ที่

ปัจจุบันมี 26 ประเทศ วีซ่าเชงเก้นไม่สามารถใช้เข้าประเทศ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์ได้วีซ่าเชงเก้นสามารถเข้าประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในเงื่อนไขหรือข้อตกลง
เช่น ซานมารีโน (San Marino), โมโนโค (Monoco), โครเอเชีย (Croatia), วาติกัน (Vatican) เป็นต้น

     ดังนั้น วีซ่าเชงเก้นจะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป เพื่อพักผ่อน ในประเทศเดียวหรือหลายประเทศในยุโรปภายในทริปการเดินทางครั้งเดียว ทำให้นักท่องเที่ยว ไม่ต้องเสียเวลายื่นขอวีซ่าทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น
     วีซ่าเชงเก้นที่เรากล่าวถึงคือ “วีซ่าพำนักระยะสั้น” (วีซ่าประเภท C) หรือวีซ่าท่องเที่ยว ระยะเวลาพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วง 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยจะมีแบบเข้าออกครั้งเดียว และหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับแผนการเดินทางของ
แต่ละบุคคลและดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น
เอกสารทั่วไป
1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
2. พาสปอร์ตตัวจริง และควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และมีจำนวนหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 3 หน้าในเล่ม
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
4. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5. ประกันการเดินทาง โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 1,500,000 บาท (30,000 Euro) และต้องทำกับบริษัท ประกันที่สถานทูตรับรอง
6. แผนการเดินทาง ต้องระบุวันที่, เมืองที่จะไป หากมีตั๋วรถไฟ หรือหลักฐานการเช่ายานพาหนะก็ให้แนบมาด้วย
7. หลักฐานการจองที่พัก โรงแรมในประเทศที่จะเดินทางไป และมีการเข้าพักในช่วงเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
8. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ ในระยะเวลาที่ยืนขอวีซ่า
9. จดหมายเชิญ ในกรณีที่มีคนเชิญ

หลักฐานทางการเงิน
1. เอกสารรับรองการทำงาน
1.1 กรณีเป็นพนักงาน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษ)
1.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทที่มี
อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้าหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
2. สลิปเงินเดือน กรณีมีรายได้ประจำ ให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน
3. บัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ปรับรายการเดินบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร
ค่าบริการของ Thai Visa Bangkok ค่าบริการแบบ Premium 
เริ่มต้นที่ 3,000 – 15,000 บาท เริ่มต้นที่ 20,000 บาท


ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของ Thai Visa Bangkok ใช้เวลา 3-7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารของลูกค้าครบ
นอกจากนี้ทาง THAI VISA BANGKOK ยังให้คำปรึกษา แนะนำ วีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่สมรส
วีซ่านักเรียน ในกลุ่มประเทศเชงเก้นอีกด้วย

บริการเตรียมเอกสาร หรือปรึกษาปัญหาวีซ่าทุกประเทศที่คุณต้องการจะเดินทางไปหรือปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อเราโดยตรง

คุณแอ๋ม 089 449 1220 / Line ID : thaivisabangkok8

 


 

canada


วีซ่าประเทศแคนนาดา

     ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวอีกประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ มีธรรมชาติครอบคลุมถึงภูเขา ป่าไม้ ที่สวยงาม มีน้ำตก ทะเลสาบรายล้อม ผู้คนในประเทศมีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถ้าได้ไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ และผู้คนที่เป็นมิตร
อาจทำให้คุณตกหลุมรักประเทศนี้ได้กันเลยทีเดียว

การยื่นขอวีซ่าแคนาดา มี 3 ประเภทดังนี้
1. วีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าท่องเที่ยว)
2. วีซ่านักเรียน
3. วีซ่าทำงาน

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
เอกสารทั่วไป
1. พาสปอร์ตตัวจริง และควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และมีจำนวนหน้าว่าง เหลืออย่างน้อย 3 หน้าในเล่ม
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. แผนการเดินทาง ต้องระบุวันที่, เมืองที่จะไป
5. หลักฐานการจองที่พัก โรงแรมในประเทศที่จะเดินทางไป และมีการเข้าพักในช่วงเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
6. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ ในระยะเวลาที่ยืนขอวีซ่า
7. จดหมายเชิญ ในกรณีที่มีคนเชิญ

หลักฐานทางการเงิน
1. เอกสารรับรองการทำงาน
1.1 กรณีเป็นพนักงาน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษ)
1.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทที่มีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้าหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
2. สลิปเงินเดือน กรณีมีรายได้ประจำ ให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน
3. บัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ปรับรายการเดินบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร

***สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาไม่รับเงินสดในการชำระค่าธรรมเนียม รับแคชเชียร์เช็ค ที่สั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาเท่านั้น
** ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่าของสถานทูตประมาณ 14 วันทำการ
ค่าบริการของ Thai Visa Bangkok ค่าบริการแบบ Premium 
เริ่มต้นที่ 3,000 – 15,000 บาท เริ่มต้นที่ 20,000 บาท


ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของ Thai Visa Bangkok ใช้เวลา 3-7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารของลูกค้าครบ

บริการเตรียมเอกสาร หรือปรึกษาปัญหาวีซ่าทุกประเทศที่คุณต้องการจะเดินทางไปหรือปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อเราโดยตรง

คุณแอ๋ม 089 449 1220 /Line ID : thaivisabangkok8

 


 

english


วีซ่าประเทศอังกฤษ

     เป็นประเทศเล็กๆ ที่อยู่ในเครือสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว สักครั้งในชีวิต ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีความเจริญแทบทุกด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแนวธรรมชาติอีกด้วย เราคงเคยได้ยิน คำว่า “เมืองผู้ดี” หลายๆ คนบอกว่าเป็นเมืองผู้ดี เพราะมีวัฒนธรรม และการแต่งกายที่สุภาพ สำหรับคนไทยที่ค่อนข้างมีฐานะบางครอบครัว ก็จะสนับสนุนส่งเสริมบุตรหลานให้ไปเรียนภาษา หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ เนื่องจากเป็นประเทศเจ้าของภาษา (อังกฤษ)โดยตรง


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
เอกสารทั่วไป
1. พาสปอร์ตตัวจริง และควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และมีจำนวนหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 3 หน้าในเล่ม
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. แผนการเดินทาง ต้องระบุวันที่, เมืองที่จะไป
5. หลักฐานการจองที่พัก โรงแรมในประเทศที่จะเดินทางไป และมีการเข้าพักในช่วงเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
6. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ ในระยะเวลาที่ยืนขอวีซ่า
7. จดหมายเชิญ ในกรณีที่มีคนเชิญ (ถ้ามี)

หลักฐานทางการเงิน
1. เอกสารรับรองการทำงาน
1.1 กรณีเป็นพนักงาน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษ)
1.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทที่มีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้าหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
2. สลิปเงินเดือน กรณีมีรายได้ประจำ ให้แนบ สลิปย้อนหลัง 6 เดือน
3. บัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีการปรับรายการเดินบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

** ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่าของสถานทูตประมาณ 7 วันทำการ หรือมากกว่านั้น
ค่าบริการของ Thai Visa Bangkok ค่าบริการแบบ Premium 
เริ่มต้นที่ 5,000 – 15,000 บาท เริ่มต้นที่ 20,000 บาท


** ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของ THAI VISA BANGKOK
ใช้เวลา 3-7 วันทำการนับจากวันที่ได้เอกสารจากลูกค้าครบ

บริการเตรียมเอกสาร หรือปรึกษาปัญหาวีซ่าทุกประเทศที่คุณต้องการจะเดินทางไปหรือปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อเราโดยตรง
คุณแอ๋ม 089 449 1220 / Line ID : thaivisabangkok8

 


 

australia


วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

     ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีดินแดนกว้างใหญ่ และมีความงดงามทางธรรมชาติ มีชายหาดที่สะอาดสวยงาม ผู้คนเป็นมิตรและรักการเล่นกีฬา มีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อการพักผ่อน จึงทำให้ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศหนึ่งในสิบที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก คนไทยจำนวนไม่น้อยที่นิยมไปเที่ยวออสเตรเลีย และพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการส่งเสริมให้บุตรมาเรียนภาษาหรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียก็มี เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นประเทศที่ จัดว่าปลอดภัยจากอาชญากรรม ในอันดับต้นๆ ของโลก

เอกสารในการขอวีซ่าออสเตรเลีย
     ทางสถานทูตออสเตรเลีย เริ่มเก็บข้อมูลทางด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัคร ดังนั้นผู้สมัครต้องติดต่อศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และต้องจองคิวก่อนยื่นวีซ่าเท่านั้น

เอกสารทั่วไป
1. พาสปอร์ตตัวจริง และควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และมีจำนวนหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 3 หน้าในเล่ม
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. แผนการเดินทาง ต้องระบุวันที่, เมืองที่จะไป
5. หลักฐานการจองที่พัก โรงแรมในประเทศที่จะเดินทางไป และมีการเข้าพักในช่วงเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
6. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ ในระยะเวลาที่ยืนขอวีซ่า
7. จดหมายเชิญ ในกรณีที่มีคนเชิญ (ถ้ามี)


หลักฐานทางการเงิน
1. เอกสารรับรองการทำงาน
1.1 กรณีเป็นพนักงาน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษ)
1.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทที่มี
อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้าหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
2. สลิปเงินเดือน กรณีมีรายได้ประจำ ให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน
3. บัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก มีการปรับรายการเดินบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
** ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่าของสถานทูตประมาณ 7 วันทำการ หรือมากกว่านั้น
ค่าบริการของ Thai Visa Bangkok ค่าบริการแบบ Premium 
เริ่มต้นที่ 5,000 – 15,000 บาท เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

 

** ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของ THAI VISA BANGKOK ใช้เวลา 3-7 วันทำการ
นับจากวันที่ได้เอกสารจากลูกค้าครบ


บริการเตรียมเอกสาร หรือปรึกษาปัญหาวีซ่าทุกประเทศที่คุณต้องการจะเดินทางไปหรือปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อเราโดยตรง

คุณแอ๋ม 089 449 1220 / Lind ID : thaivisabangkok8

 


 

weddingการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายไทย


     ทาง THAI VISA BANGKOK รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายไทย บริการคลอบคลุมพร้อมล่ามและพยาน ซึ่งจะทำให้คุณลูกค้าประหยัดเวลาในขั้นตอนต่างๆ ที่มี ความยุ่งยากให้หมดไป

     บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ของทาง THAI VISA BANGKOK จะช่วยคุณลูกค้าในเรื่องของการเตรียมวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน เพื่อติดตามคู่สมรสไปอยู่ต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส
กรณีของชาวต่างชาติ (ใช้ตัวจริง)
1. หนังสือเดินทาง
2. ใบรับรองความเป็นโสด (ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย)
3. ใบหย่า (ถ้ามี)
กรณีของชาวไทย (ใช้ตัวจริง)
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. ใบหย่า (ถ้ามี)
เอกสารทะเบียนสมรสที่ผ่านการรับรอง จากกระทรวงการต่างประเทศของไทย นำไปใช้ได้ทั่วโลก